Kiadványok

A hatékonyság és a munkavédelem összefüggései

A kiadvány fő témája a hatékonyság és a munkavédelem összefüggéseinek tárgyalása. Ez alapján részletesen kitér a munkavédelmi képviselők és a szakszervezetek szerepére a munkavédelemben, hiszen ők a munkavállalók érdekeinek a munkáltatóval szembeni védelmére, képviseletére létrejött sajátos egyesületek, tehát fő feladatuk a munkavállalók biztonságos munkavégzéséhez szükséges feltételek megteremtésének elérése. Kiadványunk a munkavédelmi képviselők és a munkavédelmi szakszervezetek tennivalói mellett felhívja a figyelmet a hatóságok feladataira is a munkavédelem terén. Kiemelten hangsúlyozza a munkahelyi stratégiák kialakításának fontosságát a munkavédelmi képviselők támogatása érdekében, azaz tartalmazza a sérülések és az egészségkárosodás megelőzése, továbbá a munkavédelem folyamatos fejlesztése iránti elkötelezettséget, valamint legalább a mindenkori alkalmazandó jogszabályi követelmények és a szervezet által vállalt teljesítése iránti elkötelezettséget…

 

 

 

A raktározás, tárolás és postai, futárpostai ágazatban dolgozók jogainak gyakorlásához, feladataik teljesítéséhez szükséges ismeretek a munkavédelem tükrében

A 2. kiadványunkban kitérünk a munkavédelmi képviselők választására vonatkozó Munkavédelmi törvény módosításának bemutatására, a megválasztott munkavédelmi képviselők továbbképzésére és a képzést végző oktató szervezettel kapcsolatos elvárásokra, valamint a Munkavédelmi szabályzatok ismertetésére. A Munkavédelmi szabályzat a jogi hierarchiában betöltött szerepe alapján és a munkáltató belső szabályozási rendszerének szükséges elemeként mutatjuk be. Ennek legfőbb fejezetei: A Szabályzat felépítésének, céljának bemutatása. Személyi, tárgyi vonatkozások bemutatása, amelyeket jogszabályok a munkáltató szabályozási jogkörébe utalnak. Munkáltató feladatai a technológia tervezése, gépek és berendezések működtetésével kapcsolatban kiadványunkkal segítséget nyújtunk a munkavédelmi képviselőknek a jogaik, feladataik leírásával, azok részletes ismertetésével. Külön kitérünk a munkavédelmi képviselők belső és külső kommunikációjára, kapcsolatrendszereinek ismertetésére, jogaik és kötelezettségeik gyakorlására, valamint a munkavédelmi képviselők együttműködésének kapcsolatrendszerére. Kitérünk továbbá a munkavédelmi képviselők szerepére a munkabalesetek és foglakozási megbetegedések kivizsgálása során, valamint azok megelőzésében történő együttműködésére. Bemutatjuk az egyéni védőeszközök kiválasztásában és használatának ellenőrzésében való feladatokat…

 

 

 

A munkavédelem szerepe, jelentősége a munkáltató és a munkavállaló szempontjából a raktározás, tárolás és postai, futárpostai ágazatban dolgozók állományának körében, a munkáltatói és a munkavállalói érdekképviseletek felelőssége, teendői a munkavédelem terén

A 3. kiadványunk a munkavédelem szerepére, jelentőségére hívja fel a figyelmet, mind a munkáltatók, mind a munkavállalók szempontjából. Ezért hangsúlyosan azzal foglalkozik, hogy a munkáltatók és a munkavállalók közösen hogyan tudnak tenni a munkavédelem legfőbb céljának elérése érdekében, azaz a munkabalesetek és a foglalkoztatási megbetegedések megelőzése érdekében. Mivel a munkavédelemmel összefüggő feladatok a munkáltató és a munkavállalói érdekképviseletek közös feladata, ezért szó esik mindkét szereplő jogairól, feladatairól is. Figyelmezteti a munkáltatót az egészséges és biztonságos munkavégzés megteremtésében való kötelezettségeire, részletezi azokat a feltételeket, amiket a munkáltató köteles teljesíteni ennek érdekében. Hiszen a munkáltató mindenkor köteles a jogszabályokban, szabványokban előírt egészséges és biztonságos munkavégzés lehetőségét megteremteni, és azt folyamatosan fenntartani. A munkaviszonyban a munkáltatónak szavatolnia kell, hogy olyan feltételeket biztosít a munkavégzés során, amely a munkavállalónak semmilyen sérelmet, ártalmat nem okoz…

 

 

 

A munkahelyi egészségmegőrző, munkaképesség fejlesztő programok lehetőséges tartalma a raktározás, tárolás és postai, futárpostai ágazatban dolgozó állomány körében, alkalmazási területeik, a részvételt elősegítő, ösztönző megoldások

A 4. kiadvány fő témája a munkahelyi egészségfejlesztés fontossága. Elöljáróban szó esik magáról a munkahelyi egészségfejlesztésről, a munkahelyi egészségterv megvalósításának céljáról, főbb lépéseiről, azok bemutatásáról. Hangsúlyt fektet a munkahelyi egészségfejlesztésre vonatkozó elvárásokra, azon belül is a tervszerűen, a munkahelyi egészségterv alapján készített fejlesztő programokra. Kiemeli annak fontosságát, hogy a vállalat/szervezet vezetői a munkahelyi egészség kérdéseit integrálják a mindennapi vezetői gyakorlatukba, döntéseik során az intézkedések egészségre gyakorolt hatását vegyék figyelembe. Felhívja a figyelmet annak fontosságára, hogy a dolgozókat a lehetséges maximális mértékben bevonják a munkaszervezéssel kapcsolatos döntésekbe, különösen a munkarendre, a munkakörülményekre és a munkafolyamatokra vonatkozóan. Hangsúlyozza a példaadó vezetői viselkedés révén a jó munkahelyi légkör biztosítását, ami a jó teljesítmény elismerésével, a munkatársak kritikai észrevételeinek figyelembevételével, valamint a megfelelő konfliktuskezeléssel érhető el…

 

 

 

A munkabiztonság, prevenció, megelőzés eszközei a raktározás, tárolás és postai, futárpostai ágazatban

Az 5. kiadványunk fő témája a munkahelyi kockázati tényezők által előidézett egészségkárosodások megelőzéseinek lehetséges formái, a kockázatkezelés lehetőségei. Ez alapján számba veszi a kóroki tényezők feltételezhető előfordulásait a postai, futárpostai ágazatban.  Külön kitér a munkakörnyezeti kóroki tényezőkre, az ergonómiai kóroki tényezőkre, így többek között az anyagmozgatásra, annak előfordulására, a lehetséges veszélyekre az adott ágazatban. Emellett ábrákkal illusztrálva segít szemléltetni a helyes és helytelen anyagmozgatást, külön figyelmet fordítva a helytelenül végzett anyagmozgatás veszélyeire. Felhívja a figyelmet a kóroki tényezők kiküszöbölésére, végleges eltávolítására a termelésből, továbbá a kóroki tényezők helyettesítésének, más azonos, vagy közel azonos értékű, de kevésbé egészségkárosító anyagok bevezetésének lehetséges módjaira. Hangsúlyozza, hogy a termelési folyamathoz már a telepítésnél megfelelő kialakítást kell alkalmazni, mint például automatizálás, távirányítás, védőburkolatok, azaz a lehetőségekhez mérten kollektív védelmet kell biztosítani…

 

 

 

A munkavédelmi képviselők feladatainak összefoglalása

Tájékoztatónk 6., egyben befejező kiadványa részletes áttekintést nyújt a munkavédelmi képviselők feladatainak összefoglalásáról. Ismerteti a munkavédelmi képviselők létének fontosságát, hangsúlyozza a hatékony kommunikáció jelentőségét, mind a munkavállalók, mind a munkáltató irányába. Beszámol a munkavédelmi képviselet jellegéről, a munkavédelmi képviselői jogkör határáról, felhívja a figyelmet arra is, hogy bár a munkavédelmi képviselet a munkahelyi munkavédelmi bizottság független, önálló intézmény és nem függ a szakszervezetektől, üzemi tanácstól, azok lététől, működésétől, működésének eredményessége azonban mégis nagymértékben függ a szakszervezetekkel és üzemi tanáccsal való jó együttműködéstől. Ez alapján részletezi a különböző szervekkel való együttműködés lényegét és annak fontosságát. Kitér a munkavédelmi képviselő kettős függésére, tehát arra, hogy mint munkavállaló köteles ellátni munkakörét és az ahhoz tartozó feladatait, ugyanakkor mint munkavédelmi képviselő, képviselnie kell az őt megválasztó munkavállalók jogait, érdekeit…